Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język polski Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język angielski

Pomoc i porady prawne dla osób prywatnych!

Kancelaria - Pomoc prawna dla osób prywatnych

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną dla osób prywatnych, w tym w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO, prowadzimy sprawy spadkowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego – tj. sprawy mieszkaniowe, (lokalowe, spółdzielcze), dotyczące własności nieruchomości, w tym zasiedzenia, dotyczące służebności, hipoteki – ponadto sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy dotyczące windykacji należności, sporządzamy i opiniujemy projekty umów itd.

PRAWA RODZINNEGO, np. sprawy o rozwód i separację, sprawy o alimenty, podział majątku i inne rozliczenia między małżonkami, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, rozliczenia majątkowe w konkubinacie

PRAWA PRACY, pomoc Kancelarii obejmuje doradztwo i reprezentowanie w sprawach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji oraz inne dokumenty, prowadzimy postępowania sądowe m. in. z zakresu: przywrócenia do pracy oraz o odszkodowania z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w pracy;

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, oferujemy pomoc prawną w zakresie reprezentowania w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej oraz sporządzaniem skarg od decyzji administracyjnych i innych pism w szczególności w dziedzinie: prawa budowlanego i legalizacji samowoli budowlanej, procesów inwestycyjnych, spraw obywatelskich, uzyskiwania koncesji, zezwoleń i licencji, prawa zamówień publicznych, w relacjach z urzędem ochrony konkurencji i konsumentów i generalnym inspektorem ochrony danych osobowych, wiz i zezwoleń na pracę w RP dla cudzoziemców.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, wszystkich instancji, polegające na reprezentacji Państwa interesów w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego) zakres pomocy prawnej w obejmuje wszystkie gałęzie prawa, w tym wyżej wymienione, z wyłączeniem obrony osób oskarżonych w procesie karnym

Modele współpracy

JEDNORAZOWA PORADA PRAWNA. Porada polega na udzieleniu ustnej porady w zakresie problemu, z jakim się Państwo spotkali.

SPORZĄDZENIE PISM NA ŻYCZENIE KLIENTA. Sporządzenie pism na zyczenie klienta polega na przygotowaniu w całości, bądź pomocy w zredagowaniu pisma dla Klienta.

PROWADZENIE SPRAWY. Prowadzenie sprawy to przyjęcie pełnomocnictwa i pełne zastępstwo Klienta - w procesie lub innej sprawie. Polega na udzieleniu pełnomocnictwa radcy prawnemu i pełne zastępstwo Państwa przed sądem lub innym organem, oczywiście wiąże się to ze stałym kontaktem z Klientem zarówno w siedzibie Kancelarii jak i telefonicznie.

DORADZTWO. Doradztwo w zakresie samodzielnego prowadzenia sprawy przez klenta polega na stałym udzielaniu porad w sprawie prowadzonej samodzielnie przez Państwa.