Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język polski Kancelaria radców Prawnych Radom - wersja język angielski

Obsługa, pomoc prawna dla firm!

Kompleksowa pomoc prawna dla firm

Forma pytań zadawanych przez Klienta i odpowiedzi przez nas udzielanych zależy od indywidualnych uzgodnień poczynionych z danym Klientem i może przybrać postać telefoniczną, mailową, faksową lub też bezpośredniej rozmowy. PRAGNIEMY PODKREŚLIĆ, ŻE ZALETY BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW DOCENILI WSZYSCY DOTYCHCZASOWI KLIENCI NASZEJ KANCELARII, którzy z niej skorzystali – jest to uniwersalna oferta dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na specyfikę i profil prowadzonej działalności.

Usługi bieżącej obsługi przedsiębiorców realizowane są w drodze udzielania przez prawników naszej Kancelarii odpowiedzi na zgłaszane przez Klienta pytania lub wątpliwości mogące dotyczyć w praktyce każdej kwestii prawnej.

KLIENTAMI KANCELARII w zakresie obsługi przedsiębiorców są w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne i handlowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne) i inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia) prowadzące dzielność gospodarczą.

Kancelaria "Kalita Karpeta Karolak i Wójcik S.C." w Radomiu prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców, polegającą na stałym i kompleksowym doradztwie prawnym we wszelkich sprawach naszych Klientów, w szczególności związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, w tym w zakresie:

  • PRAWA CYWILNEGO, np. przygotowywanie projektów lub analiza i opiniowanie wszelkiego rodzaju istniejących już umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta oraz wyjaśnianie wątpliwości wynikających z funkcjonowania konkretnych zapisów umownych oraz obowiązujących przepisów prawa, doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy Klienta, przygotowywanie umów dotyczących obrotu wierzytelnościami, zabezpieczanie wykonania umów (zastaw, poręczenie, hipoteka, weksel).
  • PRAWA HANDLOWEGO w tym o krajowym rejestrze sądowym , np. tworzenia podmiotów gospodarczych (umowy założycielskie) wraz z ich rejestracją w KRS, wykonywanie wszelkich czynności z zakresu obsługi korporacyjnej (przygotowywanie projektów uchwał oraz innych decyzji organów statutowych), wyjaśnianie przepisów z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, przygotowywanie i zgłaszanie wniosków do sądu rejestrowego,
  • PRAWA PRACY, np. udzielanie porad związanych ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doradztwo w zakresie treścii formy stosunku pracy oraz jego nawiązania i rozwiązania, reprezentowanie Klienta przed sądem pracy, przygotowywanie wszelkich wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu prawa pracy (np. regulaminy pracy i wynagradzania),
  • PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, np. reprezentowanie Klienta przed urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, pomoc w uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń,
  • PRAWA PODATKOWEGO, np. wyjaśnianie wątpliwości wynikających ze stosowania i interpretacji przepisów o podatkach PIT, CIT i VAT oraz akcyzie.
  • WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, negocjacji i rozwiązywania sporów w obejmuje: dochodzenie należności w obrocie krajowym i zagranicznym, przedsądowa, sądową (w tym uzyskiwanie nakazów zapłaty) egzekucję roszczeń wynikających m.in. z weksla, umowy, faktury, z tytułu odszkodowania, itp., reprezentację klienta w toku postępowania upadłościowego i naprawczego, ochronę wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika (skarga paulińska), pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji i zaliczenia wierzytelności w koszty uzyskania przychodu i zwrot podatku VAT, dochodzenie należności wobec poręczycieli, członków zarządu spółek kapitałowych, spadkobierców, współpracę z komornikami i syndykami.

Modele współpracy

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WINDYKACJI. Nawiązanie współpracy w zakresie windykacji uzależnione jest od potrzeb Klienta i może polegać zarówno na zawarciu jednorazowego zlecenia podjęcia działań windykacyjnych (jednorazowe zlecenie windykacji lub windykacyjne postępowanie polubowne), jak również na zawarciu Umowy Generalnej - gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę, także w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi organami administracyjnymi, oraz możliwość zmniejszenia kosztów za przyjmowane zlecenia.

WSPÓŁPRACA STAŁA. Współpraca polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii. Obsługa stała prowadzona za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość ustalana jest w zależności od rodzaju i ilości zagadnień zlecanych Kancelarii lub w ramach wykupionego abonamentu rocznego.

WSPÓŁPRACA DORAŹNA. Współpraca polegająca na indywidualnym zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie, udział w negocjacjach, itp.

ZLECENIA JEDNORAZOWE. Zlecenia polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym.