COMPENSATION FOR ACCIDENT AT WORK

Na pracodawcy ciąży prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i ochrony pracownika, w tym dostarczenia mu niezbędnej odzieży, szkoleń, bezpiecznego i odpowiednio zabezpieczonego sprzętu. Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy. Następnie powinien zostać sporządzony protokół BHP, w którym zostaną wskazane okoliczności oraz przyczyny wypadku, a ponadto rozstrzygnięta kwestia ewentualnej […]

COMPENSATION FOR MEDICAL MALPRACTICE

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Prowadzenie spraw z zakresu prawa medycznego wymaga od prawników nie tylko znajomości prawa – co oczywiste – ale również rozeznania w terminach i zawiłościach aspektów medycznych sprawy. Kiedy możemy mówić, że wystąpił „błąd lekarski”? Błędem w sztuce lekarskiej jest „postępowanie sprzeczne z […]

PERSONAL DAMAGES

Szkody osobowe obejmują po pierwsze wszelkie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia doznane w wyniku różnorakich wypadków, też błędów lekarskich itp., ale również cierpienia w wyniku śmierci osoby bliskiej. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o: – zadośćuczynienie od sprawcy – zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji – rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki – odszkodowanie za […]

AGRICULTURAL COMPENSATION

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną […]

OTHER PROPERTY DAMAGES

Oprócz szkód komunikacyjnych i osobowych dotknąć Państwa mogą inne szkody majątkowe takie jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowania za zniszczone mienie. Szkoda w mieniu ma zawsze charakter majątkowy. Zakres szkody majątkowej obejmuje: szkody powstałe w budynkach, budowlach, maszynach przemysłowych a także szkody […]

MOTOR DAMAGES

Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie lub kradzież pojazdu. W takim przypadku występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd – zarówno z AC Poszkodowanego jak i OC sprawcy.  Wypadki komunikacyjne są jedną z najczęstszych przyczyn obrażeń ciała oraz strat materialnych. Obowiązujące prawo umożliwia uzyskanie odszkodowania każdej osobie będącej ofiarą wypadku drogowego, […]

Civil law

Civil law is a domain of law we often hear about, because it regulates property and personal relations between legal and natural persons. The provisions of the Civil Code apply to most matters of everyday life.

Inheritance law

Inheritance cases cover great variety of matters. These tend to be complicated problems and decisions that require an in-depth legal analysis. Many questions arise, e.g. how to draw up a legally binding will? Also proceedings for the division of the estate and dissolution of joint ownership concerning the property left by the deceased are often problematic, heirs often seek justice through claims.

Economic law, company law

We provide comprehensive assistance to entrepreneurs. Running a business is sometimes a process that consumes a lot of time and energy. The complexity of business relations requires comprehensive and individual approach to each client.

Criminal law

Our Law Firm offers legal assistance in the field of offenses, criminal law and penal revenue law. We offer defense and representation to our clients in preparatory proceedings, as well as judicial proceedings in all instances.