ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Na pracodawcy ciąży prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i ochrony pracownika, w tym dostarczenia mu niezbędnej odzieży, szkoleń, bezpiecznego i odpowiednio zabezpieczonego sprzętu. Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy. Następnie powinien zostać sporządzony protokół BHP, w którym zostaną wskazane okoliczności oraz przyczyny wypadku, a ponadto rozstrzygnięta kwestia ewentualnej […]

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Prowadzenie spraw z zakresu prawa medycznego wymaga od prawników nie tylko znajomości prawa – co oczywiste – ale również rozeznania w terminach i zawiłościach aspektów medycznych sprawy. Kiedy możemy mówić, że wystąpił „błąd lekarski”? Błędem w sztuce lekarskiej jest „postępowanie sprzeczne z […]

SZKODY OSOBOWE

Szkody osobowe obejmują po pierwsze wszelkie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia doznane w wyniku różnorakich wypadków, też błędów lekarskich itp., ale również cierpienia w wyniku śmierci osoby bliskiej. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o: – zadośćuczynienie od sprawcy – zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji – rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki – odszkodowanie za […]

ODSZKODOWANIA ROLNICZE

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną […]

INNE SZKODY MAJĄTKOWE

Oprócz szkód komunikacyjnych i osobowych dotknąć Państwa mogą inne szkody majątkowe takie jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowania za zniszczone mienie. Szkoda w mieniu ma zawsze charakter majątkowy. Zakres szkody majątkowej obejmuje: szkody powstałe w budynkach, budowlach, maszynach przemysłowych a także szkody […]

SZKODY KOMUNIKACYJNE

Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie lub kradzież pojazdu. W takim przypadku występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd – zarówno z AC Poszkodowanego jak i OC sprawcy.  Wypadki komunikacyjne są jedną z najczęstszych przyczyn obrażeń ciała oraz strat materialnych. Obowiązujące prawo umożliwia uzyskanie odszkodowania każdej osobie będącej ofiarą wypadku drogowego, […]

Prawo cywilne

Dziedzina prawa, o której słyszymy niezwykle często, bowiem reguluje stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy osobami prawnymi i fizycznymi; przepisy Kodeksu cywilnego mają zastosowanie w większości spraw życia codziennego.

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe obejmują różnorodne zagadnienia. Bywają skomplikowane problemy oraz decyzje, które wymagają wnikliwej analizy prawnej. Pojawia się pytanie, jak sporządzić ważny testament, problemy rodzą też postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności majątku pozostawionego przez zmarłego a również roszczenia z tym związane.

Prawo gospodarcze, prawo spółek

Służymy kompleksową pomocą przedsiębiorcom; prowadzenie działalności gospodarczej to niekiedy proces pochłaniający mnóstwo czasu i energii. Złożoność stosunków gospodarczych wymaga kompleksowego i indywidualnego podejścia do każdego Klienta.

Prawo Karne

Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu prawa wykroczeń, prawa karnego oraz prawa karno-skarbowego. Zajmujemy się obroną, a także reprezentacją naszych Klientów w postępowaniu przygotowawczym, jak również w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.