ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Na pracodawcy ciąży prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i ochrony pracownika, w tym dostarczenia mu niezbędnej odzieży, szkoleń, bezpiecznego i odpowiednio zabezpieczonego sprzętu. Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy. Następnie powinien zostać sporządzony protokół BHP, w którym zostaną wskazane okoliczności oraz przyczyny wypadku, a ponadto rozstrzygnięta kwestia ewentualnej […]

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Prowadzenie spraw z zakresu prawa medycznego wymaga od prawników nie tylko znajomości prawa – co oczywiste – ale również rozeznania w terminach i zawiłościach aspektów medycznych sprawy. Kiedy możemy mówić, że wystąpił „błąd lekarski”? Błędem w sztuce lekarskiej jest „postępowanie sprzeczne z […]

SZKODY OSOBOWE

Szkody osobowe obejmują po pierwsze wszelkie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia doznane w wyniku różnorakich wypadków, też błędów lekarskich itp., ale również cierpienia w wyniku śmierci osoby bliskiej. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o: – zadośćuczynienie od sprawcy – zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji – rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki – odszkodowanie za […]

ODSZKODOWANIA ROLNICZE

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną […]

INNE SZKODY MAJĄTKOWE

Oprócz szkód komunikacyjnych i osobowych dotknąć Państwa mogą inne szkody majątkowe takie jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży. Występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowania za zniszczone mienie. Szkoda w mieniu ma zawsze charakter majątkowy. Zakres szkody majątkowej obejmuje: szkody powstałe w budynkach, budowlach, maszynach przemysłowych a także szkody […]

SZKODY KOMUNIKACYJNE

Szkoda komunikacyjna to uszkodzenie lub kradzież pojazdu. W takim przypadku występujemy do Ubezpieczyciela w imieniu Poszkodowanych o odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd – zarówno z AC Poszkodowanego jak i OC sprawcy.  Wypadki komunikacyjne są jedną z najczęstszych przyczyn obrażeń ciała oraz strat materialnych. Obowiązujące prawo umożliwia uzyskanie odszkodowania każdej osobie będącej ofiarą wypadku drogowego, […]